Dla Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

 Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

 

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych rodziców w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
    lub wychowywania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa oddzielny regulamin.

 

Przewodniczący RR – pan Dariusz Szyjka.

 

Składka roczna – 50 zł.

 

radarodzicowsp6@interia.pl